libs/crypto.git
2014-12-14 Mikko RasaInitial version, with MD5